Số liệu/Đo lường

Các kết nối IPv6 trên toàn thế giới

Nguồn Google IPv6